Учебна програма по химия за 12 клас

 

Теми:

Класификация на веществата

1. Химични връзки и електронни ефекти в органичните молекули

2. Органични реакции – класификация, механизъм, подходи за определянето

Строеж и свойства на веществата

3. Въглеводороди – алкани, циклоалкани, алкени, алкини, диени, арени

Приложение на веществата

4. Горива

5. Производни на въглеводородите

Химични процеси

6. Хетероциклени съединения

7. Липиди. Повърхностноактивни вещества

8. Въглехидрати

Експеримент и изследване

9. Аминокиселини, пептиди, протеини. Нуклеинови киселини

10. Химия и хранене

11. Лекарства и лекарствени продукти

12. Полимери и полимерни материали

13. Методи за изследване състава и строежа на органичните съединения

14. Физикохимични системи

15. Проблеми на опазване на околната среда

16. Анализ на състоянието на околната среда

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 7 клас >>> ТУК!