Теми за езиково обучение:

1. Гласните и съгласните звукове в българския език

2. Думата като част на речта

3. Думата като речникова единица

4. Изречението като езикова единица

5. Текст и общуване

 

Теми за литературно обучение:

6. Литературни и фолклорни текстове

7. Читателски опит