Индивидуални и полуиндивидуални уроци по математика за 9 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 9 клас?!

Ние имаме подходящи математици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по математика за ученици в 9 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по математика за 9 клас

 

1. Класическа вероятност

1.1 Класическа вероятност.

1.2 Вероятност на сума на несъвместими събития.

1.3 Вероятност на противоположно събитие, на обединение и сечение на събития.

1.4 Вероятност на сума на съвместими събития.

2. Функции

2.1 Функция, дефиниционно множество. Начини на задаване на функции.

2.2 Графика на линейната функция. Свойства

2.3 Квадратна функция. Графика на функцията 2. y ax 

2.4 Графика на квадратната функция Растене и намаляване на квадратна функция, най-малка и най-голяма стойност на квадратна функция. 2 . y ax bx c  

2.5 Графично представяне на решенията на уравнение.

3. Системи линейни уравнения с две неизвестни

3.1 Линейни уравнения с две неизвестни.

3.2 Системи линейни уравнения с две неизвестни. Решаване чрез заместване.

3.3 Взаимно разположение на графики на линейни функции. Изследване броя на решенията на система линейни уравнения.

3.4 Решаване на системи линейни уравнения чрез събиране.

3.5 Графично представяне на решенията на системи линейни уравнения с две неизвестни.

3.6 Моделиране със системи линейни уравнения.

4. Системи уравнения от втора степен с две неизвестни

4.1 Системи уравнения от втора степен с две неизвестни. Решаване на системи, на които едното уравнение е от първа степен.

4.2 Системи уравнения с две неизвестни, на които двете уравнения са от втора степен.

4.3 Моделиране със системи уравнения от втора степен с две неизвестни.

5. Подобни триъгълници

5.1 Пропорционални отсечки.

5.2 Теорема на Талес. Обратна теорема на Талес.

5.3 Свойство на ъглополовящите в триъгълник.

5.4 Подобни триъгълници. Първи признак за подобност на триъгълници.

5.5 Втори и трети признак за подобност на триъгълници.

5.6 Свойства на подобните триъгълници.

5.7 Отношение на лицата на подобните триъгълници.

6. Рационални неравенства

6.1 Обединение и сечение на числови интервали. Неравенство от вида . ax b c

6.2 Системи линейни неравенства с едно неизвестно. Двойно неравенство. Неравенство от вида . ax b c 

6.3 Неравенства от вида ,  0ax bcx d  0. ax b cx d   

6.4 Квадратни неравенства. Метод на интервалите.

6.5 Приложение на метода на интервалите при решаване на неравенства от по- висока степен.

6.6 Дробни неравенства.

7. Метрични зависимости между отсечки

7.1 Метрични зависимости между отсечки в правоъгълен триъгълник.

7.2 Теорема на Питагор.

7.3 Намиране дължина на отсечка в правоъгълна координатна система.

7.4 Решаване на правоъгълен триъгълник.

7.5 Решаване на равнобедрен триъгълник.

7.6 Решаване на равнобедрен и правоъгълен трапец.

7.7 Решаване на успоредник.

7.8 Метрични зависимости между отсечки в окръжност.

8. Тригонометрични функции на остър ъгъл

8.1 Тригонометрични функции на остър ъгъл.

8.2 Стойности на тригонометрични функции на ъгли с мерки 30, 45, 60. 

8.3 Основни зависимости между тригонометричните функции на един и същ ъгъл.

8.4 Тригонометрични функции на остри ъгли, които се допълват до 90. 

8.5 Намиране на основните елементи на правоъгълен триъгълник.

8.6 Намиране елементи на равнобедрен триъгълник.

8.7 Намиране елементи на равнобедрен и правоъгълен трапец.

8.8 Приложение на тригонометрични функции на остър ъгъл.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 10 клас >>> ТУК!