Индивидуални и полуиндивидуални уроци по математика за 8 клас.

Имате нужда от частни уроци за тийнейджър в 8 клас?!

Ние имаме подходящи математици за Вас. Информация и полезни съвети за уроците по математика за ученици в 8 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по математика за 8 клас

 

1. Основни комбинаторни понятия

1.1 Умножение и събиране на възможности

1.2 Пермутации, вариации и комбинации

 

2. Вектори

2.1 Вектор

2.2 Събиране и изваждане на вектори. Свойства

2.3 Умножение на вектор с число. Свойства

 

3. Триъгълник и трапец

3.1 Делене на отсечка в дадено отношение

3.2 Средна отсечка в триъгълник

3.3 Медицентър на триъгълник

3.4 Трапец. Равнобедрен трапец

3.5 Средна отсечка (основа) на трапец

 

4. Квадратен корен

4.1 Ирационални числа. Квадратен корен

4.2 Свойства на квадратните корени

4.3 Действия с квадратни корени

4.4 Сравняване на ирационални числа, записани с квадратни корени

4.5 Преобразуване на изрази, съдържащиквадратни корени

4.6 Рационализиране на изрази, съдържащи квадратни корени

 

5. Квадратни уравнения

5.1 Квадратно уравнение. Непълни квадратни уравнения

5.2 Формула за корените на квадратното уравнение

5.3 Съкратена формула за корените на квадратното уравнение

5.4 Разлагане на квадратния тричлен на множители

5.5 Биквадратно уравнение

5.6 Уравнения от по-висока степен, свеждащи се до квадратни

5.7 Зависимости между корените и коефициентите на квадратното уравнение. Формули на Виет

5.8 Приложение на формулите на Виет

5.9 Моделиране с квадратни уравнения

 

6. Окръжност

6.1 Окръжност. Взаимни положения на точка и окръжност

6.2 Взаимни положения на права и окръжност

6.3 Допирателни към окръжност

5.4 Централни ъгли, дъги и хорди

6.5 Диаметър, перпендикулярен на хорда

6.6 Вписан ъгъл

6.7 Периферен ъгъл

6.8 Ъгъл, чийто връх е вътрешна точка за окръжност

6.9 Ъгъл, чийто връх е външна точка за окръжност

6.10 Взаимно положение на две окръжности

6.11 Общи допирателни на две окръжности

 

7. Рационални изрази

7.1 Рационални дроби. Дефиниционно множество

7.2 Основно свойство на рационалните дроби. Съкращаване и разширяване на

рационални дроби

7.3 Привеждане на рационалните дроби към общ знаменател

7.4 Събиране и изваждане на рационални дроби

7.5 Умножение, деление и степенуване на рационални дроби

7.6 Преобразуване на рационални изрази

7.7 Дробни уравнения

7.8 Моделиране с дробни уравнения

 

8. Вписани и описани многоъгълници

8.1 Окръжност, описана около триъгълник

8.2 Окръжност, вписана в триъгълник

8.3 Външновписани окръжности

8.4 Ортоцентър на триъгълник. Забележителни точки в триъгълника

8.5 Четириъгълник, вписан в окръжност

8.6 Четириъгълник, описан около окръжност

 

9. Еднаквости в равнината

9.1 Осева симетрия

9.2 Ротация

9.3 Централна симетрия

9.4 Транслация

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 9 клас >>> ТУК!