Индивидуални и полуиндивидуални уроци по математика за 6 клас.

Имате нужда от частни уроци за дете в 6 клас?!

Ние имаме подходящи математици за Вашето детенце. Информация и полезни съвети за уроците по математика за ученици в 6 клас може да получите на познатите Ви телефони.

 

Учебна програма по математика за 6 клас

 

1. Геометрични фигури и тела

1.1 Окръжност. Дължина на окръжност.

1.2 Кръг. Лице на кръг.

1.3 Многоъгълник. Правилен многоъгълник.

1.4 Лице на многоъгълник.

1.5 Призма. Правилна призма.

1.6 Лице на повърхнина на права призма.

1.7 Обем на права призма.

1.8 Пирамида. Правилна пирамида.

1.9 Лице на повърхнина на правилна пирамида.

1.10 Обем на правилна пирамида.

1.11 Прав кръгов цилиндър.

1.12 Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър.

1.13 Обем на прав кръгов цилиндър.

1.14 Прав кръгов конус.

1.15 Лице на повърхнина на прав кръгов конус.

1.16 Обем на прав кръгов конус.

1.17 Сфера. Лице на повърхнина на сфера.

1.18 Кълбо. Обем на кълбо.

1.19 Практически задачи от ръбести и валчести тела.

2. Рационални числа

2.1 Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа.

2.2 Изобразяване на рационалните числа върху числовата ос.

2.3 Противоположни числа. Абсолютна стойност (модул) на рационално число.

2.4 Сравняване на рационални числа.

2.5 Събиране на рационални числа с еднакви знаци.

2.6 Събиране на рационални числа с различни знаци.

2.7 Свойства на събирането.

2.8 Изваждане на рационални числа.

2.9 Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби.

2.10 Алгебричен сбор.

2.11 Намиране на неизвестно събираемо.

2.12 Умножение на рационални числа.

2.13 Свойства на умножението.

2.14 Деление на рационални числа. Свойства.

2.15 Намиране на неизвестен множител.

2.16 Декартова координатна система. Координати на точка.

2.17 Построяване на симетрични точки на дадена точка спрямо началото и осите на координатна система.

3. Степенуване

3.1 Действие степенуване с естествен степенен показател.

3.2 Числови изрази, съдържащи степени.

3.3 Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване.

3.4 Умножение на степени с равни основи.

3.5 Деление на степени с равни основи.

3.6 Намиране числена стойност на изрази, съдържащи степени.

3.7 Степенуване на произведение.

3.8 Степенуване на частно.

3.9 Степенуване на степен.

3.10 Степенуване на рационални числа.

3.11 Степен с нулев показател и степен с цял показател.

3.12 Стандартен запис на число.

3.13 Питагоровата теорема – приложение на степените

4. Уравнения

4.1 Числови равенства. Свойства.

4.2 Уравнение от вида ax  b  0 (a  0) .

4.3 Правила за решаване на уравнение.

4.4 Моделиране с уравнения от вида ax  b  0 (a  0) .

5. Пропорции

5.1 Отношение. Пропорция.

5.2 Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност.

5.3 Основно свойство на пропорциите.

5.4 Свойства на пропорциите.

5.5 Приложение на пропорциите.

5.6 Права пропорционалност.

5.7 Права пропорционалност – графика.

5.8 Обратна пропорционалност – графика.

5.9 Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики.

6. Елементи от вероятности и статистика

6.1 Множества и операции с тях. Графично представяне на множества.

6.2 Случайно събитие.

6.3 Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности.

6.4 Описание на данни – средноаритметично.

6.5 Организиране и представяне на данни.

 

За да се върнете на основната страница по математика, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по математика за 7 клас >>> ТУК!