Учебна програма по химия за 9 клас

 

Теми:

1. Строеж на веществото

1.1 Строеж на атомите и Периодична система (таблица)

1.2 Химична връзка

2. Свойства на металите и на техни съединения

2.1 Метали от II A (2.) и III A (13.) група на Периодичната система (таблица)

2.2 Оксиди и хидроксиди

2.3 Значение на металите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

3. Свойства на неметалите и на техни съединения

3.1 Неметали от VI А (16.) и V A (15.) група на Периодичната система (таблица)

3.2 Киселинни оксиди и киселини

3.3 Значение на неметалите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

4. Опазване на околната среда

5. Въглерод и негови неорганични съединения

5.1 Въглерод

5.2 Оксиди на въглерода

5.3 Кръговрат на въглерода в природата

6. Величини и зависимости

6.1 Количество вещество. Молна маса и молен обем

6.2 Молни отношения в химични уравнения

6.3 Молна концентация

7. Въглеводороди

7.1 Състав и строеж на органичните съединения

7.2 Наситени въглеводороди – алкани

7.3 Ненаситени въглеводороди – алкени, алкини

7.4 Ароматни въглеводороди – бензен

7.5 Природни източници на въглеводороди

8. Производни на въглеводородите

8.1 Хидроксилни производни на въглеводородите

8.2 Карбонилни производни на въглеводородите

8.3 Карбоксилни киселини

8.4 Аминокиселини

9. Органични вещества в природата и в практиката

9.1 Мазнини, сапуни и синтетични миещи вещества

9.2 Въглехидрати

9.3 Белтъци

 

За да се върнете на основната страница по химия, натиснете >>> ТУК!

Прочетете програмата по химия за 10 клас >>> ТУК!