Ядра на учебното съдържание по български език:

Езикови компетентности

1. Устно общуване

Говорене

2. Писмено общуване

Четене

Писане

 

Литература

3. Ядра на учебното съдържание по литература:

4. Общуване с художествената творба

5. Създаване на изказвания и писмени текстове