Учебно съдържание по БЕ

Теми:

1. Езикът – средство за общуване

2. Официално и неофициално общуване

3. Текстът в общуването. Строеж на текста

4. Повествованието, описанието и разсъждението в текста

5. Речниково и граматично значение на думата

6. Видове думи според речниковото им значение и звуковия им състав

7. Правопис и правоговор на думата в зависимост от нейния морфемен строеж

8. Звукови промени. Подвижно Ъ. Непостоянно Ъ

9. Изменяеми части на речта.

10. Местоимение

Лично местоимение. Възвратно лично местоимение

Притежателно местоимение.

Възвратно притежателно местоимение

11. Време на глагола. Минало свършено време. Минало несвършено време.

12. Нелични глаголни форми (причастия). Употреба на минало свършено и минало несвършено деятелно причастие в текста.

13. Неизменяеми части на речта.

Наречие. Предлог

14. Главни части в простото изречение

15. Второстепенни части в простото изречение

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 17 часа върху следните теми:

16. Диалог. Представяне и самопредставяне

17. Отговор на житейски въпрос

18. План на текст

 

Учебно съдържание по литература

Теми:

І. Митологичен модел за света

І.1. Древногръцки мит за произхода на боговете (преразказан от Петър Кърджилов)

І.2. Библейски разказ за Началото на света (преразказан или откъс от „Битие”)

 

ІІ. Фолклорен модел за света

ІІ.1. „Господ и дяволът правят света“

ІІ.2. „Тримата братя и златната ябълка“

ІІ.3. „Златното момиче“

ІІ.4. „Троица братя града градяха“

ІІ.5. Фолклорен/традиционен календар

 

ІІІ. Различни разкази за човека и света

ІІІ.1. „Хайдути“ (Хр. Ботев)

ІІІ.2. „Легенда за рома“ (откъсът с легендата от приказката, преразказана от Михаил Георгиев)

ІІІ.3. „Главатарят, който искал да плени месечината“

ІІІ.4. „Котаракът Наставник, или Котаракът в чизми“ (Ш. Перо)

ІІІ.5. „Грозното патенце“ (Х. Кр. Андерсен)

ІІІ.6. Из „Похитителят на мълнии“ (Рик Риърдън): подбрани откъси от X глава

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 17 часа върху следните теми:

1. Трансформиращ преразказ

2. Разказ по въображение

3. Разказ по зададени опори: тема; начало и/или край