Учебно съдържание по БЕ

Теми:

 

1. Текстът в масовата комуникация

2. Извличане и обработване на информация от медиен текст

3. Художествен текст

4. Думата като лексикално средство в текста

5. Думата в речниковия състав на българския език

6. Звукови промени в думата

7. Наклонение на глагола

8. Преизказни глаголни форми

9. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения

10. Съставно сказуемо

11. Обособени части в простото изречение

12. Сложно съставно изречение

13. Сложно смесено изречение

14. Пряко, непряко и полупряко предаване на чужда реч

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 18 часа върху следните теми:

15. Дискусия

16. Редактиране на текст

17. Отговор на нравствен въпрос

18. Анотация

 

Учебно съдържание по литература

Теми:

І. Българинът във възрожденския свят

І.1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ (Д. Чинтулов)

І.2. „На прощаване в 1868 г.“ (Хр. Ботев)

І.3. Из „Немили-недраги“ (Ив. Вазов): І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог.

І.4. „Една българка“ (Ив. Вазов)

І.5. „Опълченците на Шипка“ (Ив. Вазов)

І.6. „Българският език“ (Ив. Вазов)

ІІ. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти

ІІ.1. Из „До Чикаго и назад“ (Ал. Константинов) – (откъсът от „Вие трябва да сте били на Пловдивското изложение и знаете големия павилион?“ до „На г. Айвазияна търговията отиваше твърде зле, според думите му, но той имаше надежда да разпродаде повечко „рядкости“ в последните два месеца, септември и октомври, когато след летния сезон по-заможните американци ще посетят изложението.“); Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“: „Бай Ганьо пътува“ (Ал. Константинов)

ІІ.2. „Неразделни“ (Пенчо Славейков)

ІІ.3. „Заточеници“ (Пейо Яворов)

ІІ.4. „По жътва“ (Елин Пелин)

ІІ.5. „По жицата“ (Й. Йовков)

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 18 часа върху следните теми:

1. Описание на предметна обстановка в художествен текст

2. Отговор на литературен въпрос

3. Разказ по преживяно