Учебно съдържание по БЕ

Теми:

1. Език, текст, общуване. Книжовен език

2. Функционални стилове на българския книжовен език

3. Разговорен стил

4. Художествен стил

5. Лексикални особености на думата в текста. Фразеологично словосъчетание

6. Речев етикет в електронното общуване

7. Залог на глагола

8. Вид и време на глагола

9. Видове подчинени изречения

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 18 часа върху следните теми:

10. Публично изказване.

11. Публично изказване по морален проблем

12. Есето като вид аргументативен текст. Есе по морален проблем

13. Електронно писмо

 

Учебно съдържание по литература

Теми:

І. Античност

І.1. Старогръцка митология. Митове за Прометей, за Едип; Троянски митологичен цикъл

І.2. „Илиада“ (Омир): откъси от I, VI, XXII, XXIV песен

І.3. „Любов“ (Сафо)

І.4. „Антигона“ (Софокъл)

ІІ. Средновековие

ІІ.1. Библия. Библейски сюжети за грехопадението, Каин и Авел, Мойсей; за Исус, за Богородица; откъси от Евангелие от Матей и от Евангелие от Йоан

II.2. „Пространно житие на Константин – Кирил“

II.3. „Азбучна молитва“ (К. Преславски)

ІІ.4. „За буквите“ (Черноризец Храбър)

ІII. Ренесанс

ІII.1. Из „Декамерон“ (Дж. Бокачо): Ден първи, новела трета – „Притчата за трите пръстена“

ІII.2. Из „Дон Кихот“ (М. де Сервантес): I и VІІІ глава

ІII.3. „Хамлет“ (У. Шекспир) III.4. Сонет 91 („Един се хвали с ловкост и успехи...“), Сонет 130 („Очите ѝ не са звезди...“) (У. Шекспир)

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 18 часа върху следната тема:

1. Есе по морален проблем, интерпретиран в изучен (откъс от) литературен текст