Учебно съдържание по БЕ

Теми:

1. Текстът като смислово и езиково единство

2. Научен стил

3. Официално-делови стил

4. Публицистичен стил. Език на медиите

5. Активна и пасивна лексика. Пароними

6. Речево поведение при участие в диалог и дискусия

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента БЪЛГАРСКИ ЕЗИК се предвиждат 18 часа върху изучените в VIII клас публично изказване по морален проблем и есе по морален проблем, както и върху следните теми:

1. Публично изказване по житейски проблем

2. Резюме

3. Заявление

4. Делово писмо

5. СV

 

Учебно съдържание по литература:

Теми:

І. Просвещение

І.1. Из „Пътешествията на Гъливер“ (Дж.Суифт): І глава от І част, І глава от ІІ част

ІІ. Романтизъм

ІІ.1. „Дон Жуан“ (Дж. Байрон): VIII песен

ІІ.2. „Евгений Онегин“ (А. С. Пушкин): III и VIII глава

ІІІ. Реализъм.

ІІІ. 1. „Дядо Горио“ (О. дьо Балзак)

III.2. „Мадам Бовари“ (Г. Флобер): VII глава от I част

ІV. Модернизъм

ІV.1. Символизъм.

„Сплин“ (LXXVIII) (Ш. Бодлер)

IV.2. „Есенна песен“ (Пол Верлен)

V. Българско възраждане

V.1. Из „История славянобългарска“ (Паисий Хилендарски): Предисловие

V.2. „Изворът на Белоногата“ (П. Р. Славейков)

V.3. „Майце си“, „Моята молитва“, „Хаджи Димитър“, „Обесването на Васил Левски“, „Странник“ (Хр. Ботев)

 

В часовете за развиване на комуникативните компетентности в компонента ЛИТЕРАТУРА се предвиждат 18 часа върху изученото в VIII клас есе по морален проблем, както и върху следната тема:

1. Резюме на съдържанието на (откъс от) изучен повествователен текст