1

Ядро №1.

Многоклетъчен организъм /мезосистема, структура и процеси/

Тема 1. Равнища на организация на многоклетъчния организъм.

Тема 2. Наследственост и изменчивост.

Тема 3. Индивидуално развитие на организмите.

 

Ядро №2.

Биологична еволюция

Тема 1. Поява на живота върху Земята.

Тема 2. Еволюция на организмите.

2.1. Теория на Дарвин за еволюция на организмите.

2.2. Съвременна теория за еволюцията.

2.3. Еволюция на човека.

2.4. Доказателства за еволюцията.

 

Ядро 3.

Наблюдение, експеримент, изследване.

 

2

Ядро № 1.

Многоклетъчен организъм /мезосистема, структура и процеси/

Тема 1. Равнища на организация на многоклетъчния организъм:

Тема 2. Наследственост и изменчивост:

Тема 3. Индивидуално развитие:

 

Ядро № 2.

Биологична

Еволюция

Тема 1. Произход на живота на Земята:

Тема 2. Еволюция на организмите:

2.1. Теория на Дарвин за еволюцията на организмите

2.2. Съвременна теория за еволюцията:

2.3. Еволюция на човека

2.4. Доказателства за еволюцията

 

Ядро № 3.

Наблюдения, експерименти, изследвания