Теми:

1. Клетка (микросистема - структура и процеси)

Тема 1. Равнища на организация на микросистемата.

Тема 2. Процеси в клетката и структури, които ги осигуряват.

Тема 2.1. Генетични процеси

Тема 2.2. Метаболитни процеси

Тема 2.3. Клетъчно делене, диференциация и регулация.

3. Биотехнологични процеси на равнище микросистеми

2. Многоклетъчен организъм (мезосистема – структура и процеси)

Тема 1. Равнища на организация на многоклетъчния организъм

Тема 2. Жизнени процеси и еволюция на структурите, които ги осигуряват

3. Наблюдения, експерименти, изследване