Теми:

 

Ядро № 1.

Биологична еволюция

Тема 1. Равнища на организация на живата материя и тяхната еволюция (теории и хипотези).

Тема 2. Съвременна теория за еволюцията.

2.1. Микроеволюция

2.2. Макроеволюция

2.3. Социална еволюция на човека

 

Ядро № 2

Биосфера (макросистема – структура и процеси)

Тема 1. Организъм и среда

Тема 2. Популации, съобщества, екосистеми

Тема 3. Биосфера

Тема 4. Опазване на природните ресурси.

 

Ядро № 3

Наблюдения, експерименти, изследвания