Теми:

 

Ядро 1.

Класификация на веществата и номенклатура

Строеж на атома и периодична таблица

Тема 1: Строеж на атома

Тема 2. Свойства на атомите и периодична таблица

 

Ядро 2.

Строеж и свойства на веществата

Природа на химичната връзка

Тема 3. Йонна връзка

Тема 4. Ковалентна връзка

Тема 5. Пространствена структура на многоатомни частици (молекули и йони)

Тема 6. Метод на молекулните орбитали

Тема 7. Комплексни съединения

Тема 8. Междумолекулни взаимодействия

Тема 9. Строеж на веществото

 

Ядро 3.

Приложение на веществата

Химични елементи и техните съединения.

Тема 10. Количествени връзки в химията

Тема 11. Свойства на химичните елементи и химичните съединения

 

Ядро 4.

Химични процеси

Тема 13. Основи на качествения и количествен химичен анализ

 

Ядро 5.

Експеримент и изследване