Теми:

 

Ядро 1.

Класификация на веществата

Тема 1. Химични връзки и електронни ефекти в органичните молекули

Тема 2. Органични реакции – класификация, механизъм, подходи за определянето

 

Ядро 2.

Строеж и свойства на веществата

Тема 3. Въглеводороди – алкани, циклоалкани, алкени, алкини, диени, арени

 

Ядро 3.

Приложение на веществата

Тема 4. Горива

Тема 5. Производни на въглеводородите

 

Ядро 4.

Химични процеси

Тема 6. Хетероциклени съединения

Тема 7. Липиди. Повърхностноактивни вещества

Тема 8. Въглехидрати

 

Ядро 5.

Експеримент и изследване

Тема 9. Аминокиселини, пептиди, протеини. Нуклеинови киселини

Тема 10. Химия и хранене

Тема 11. Лекарства и лекарствени продукти

Тема 12. Полимери и полимерни материали

Тема 13. Методи за изследване състава и строежа на органичните съединения

Тема 14. Физикохимични системи

Тема 15. Проблеми на опазване на околната среда

Тема 16. Анализ на състоянието на околната среда