Теми:

1. Строеж на веществото

1.1. Строеж на атомите и Периодична система (таблица)

1.2. Химична връзка

2. Свойства на металите и на техни съединения

2.1. Метали от II A (2.) и III A (13.) група на Периодичната система (таблица)

2.2. Оксиди и хидроксиди

2.3. Значение на металите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

3. Свойства на неметалите и на техни съединения

3.1. Неметали от VI А (16.) и V A (15.) група на Периодичната система (таблица)

3.2. Киселинни оксиди и киселини

3.3. Значение на неметалите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

4. Опазване на околната среда

5. Въглерод и негови неорганични съединения

5.1. Въглерод

5.2. Оксиди на въглерода

5.3. Кръговрат на въглерода в природата

6. Величини и зависимости

6.1. Количество вещество. Молна маса и молен обем

6.2. Молни отношения в химични уравнения

6.3. Молна концентация

7. Въглеводороди

7.1. Състав и строеж на органичните съединения

7.2. Наситени въглеводороди – алкани

7.3. Ненаситени въглеводороди – алкени, алкини

7.4. Ароматни въглеводороди – бензен

7.5. Природни източници на въглеводороди

8. Производни на въглеводородите

8.1. Хидроксилни производни на въглеводородите

8.2. Карбонилни производни на въглеводородите

8.3. Карбоксилни киселини

8.4. Аминокиселини

9. Органични вещества в природата и в практиката

9.1. Мазнини, сапуни и синтетични миещи вещества

9.2. Въглехидрати

9.3. Белтъци