Теми:

 

Тема 1. Въведение в Новото време

 

Тема 2. Началото на Новото време ( XVI – XVII в.)

Акценти:

2.1. Държавност и политики

2.1.1. Велики географски открития

2.1.2. Англия – ограничената монархия

2.1.3. Франция – абсолютната монархия

2.1.4. Русия при Петър I Велики

2.1.5. Османската империя (XVI – XVII век)

2.2. Общество и идеи

2.2.1. Реформация и Контрареформация

2.2.2. Новата икономика

2.2.3. Новият човек

2.2.4. Всекидневието

2.3. Култура

2.3.1.Ренесансът в Европа

 

Тема 3. Векът на Просвещението ( XVIIIв.)

Акценти:

3.1. Държавност и политики

3.1.2. Създаване на САЩ

3.1.3. Френската революция от 1789 г.

3.1.1. Просветеният абсолютизъм

3.2. Общество и идеи

3.2.1. Просвещението в Западна Европа

3.2.2. Балканското възраждане през XVIII век

3.2.3. Първа индустриална революция

3.2.4. Промени във всекидневието на хората

3.3. Култура

3.3.1.Новите стилове в архитектурата и изкуството

 

Тема 4. Векът на национализма (XIX век)

Акценти:

4.1. Държавност и политики

4.1.1. Франция и Европа в началота на XIX век

4.1.2. Създаване на национални държави

4.1.3. Гражданската война в САЩ

4.1.4. Международните отношения през XIX век

4.1.5. Османската империя и Източният въпрос

4.1.6. Възстановяване на българската държавност

4.1.7. Великите сили от втората половина на XIX век до навечерието на Първата световна война.

4.2. Общество и идеи

4.2.1. Обществени движения и политически учения през първата половина на XIX век

4.2.3. Нации и национализъм в Европа

4.2.5. Втора индустриална революция

4.2.6. Модернизацията на всекидневието през XIX век

4.3. Култура

4.3.1. Нови художествени стилове

4.3.2. Открития и нововъведения

 

Тема 5. Въведение в Съвременността

 

Тема 6. Светът от Първата световна война до 1945 г.

Акценти:

6.1. Държавност и политики

6.1.1. Блоково обособяване в навечерието на Първата световна война

6.1.2. Първа световна война

6.1.3. Участие на България в Първата световна война

6.1.4. Версайско-Вашингтонска система

6.1.5. Международните отношения след Първата световна война

6.1.6. Франция, Великобритания и САЩ межу двете световни войни

6.1.7. От Русия към СССР

6.1.8. Фашизмът в Италия

6.1.9. Националсоциализмът в Германия

6.1.10. България между двете световни войни

6.1.11. Авторитарни режими на Балканите

6.1.12. Гражданската война в Испания

6.1.13. Международни отношения в навечерието на Втората световна война

6.1.14. Втората световна война (1939 – 1945 г.)

6.1.15. Участието на България във Втората световна война

6.2. Общество и идеи

6.2.1. Икономическо развитие на държавите с демократичен тип управление

6.2.2. Икономическо развитие на държавите с тоталитарно управление

6.2.3. Световната икономическа криза 1929 – 1933 г.

6.2.4. Промени в обществото в периода между двете световни войни

6.3. Култура, наука и технологии

6.3.1. Култура и пропаганда между двете световни войни

6..3.2. Масовата култура

 

Тема 7. Светът след 1945 г.

Акценти:

7.1. Държавност и политики

7.1.1. „Студената война“

7.1.2. Международни организации

7.1.3. Деколонизация

7.1.4. Държави с демократично управление

7.1.5. Източният блок

7.1.6. Краят на тоталитарните режими в Източна Европа

7.1.7. Изграждане на обединена Европа

7.2. Общество и идеи

7.2.1. Икономически модели в Европа

7.2.2. Икономическо развитие на САЩ, Китай и Япония.

7.2.3. Преход от планова към пазарна икономика на държавите от Източния блок

7.2.4. Животът на хората в съвременното общество

7.3. Култура, наука и технологии

7.3.1. Ролята на технологиите върху живота на хората

7.3.2. Световните постижения в областта на културата, науката и технологиите