Теми:

1. Строеж на веществото

1.1. Строеж на атомите и Периодична система (таблица)

1.2. Химична връзка

2. Свойства на металите и на техни съединения

2.1. Метали от II A (2.) и III A (13.) група на Периодичната система (таблица)

2.2. Оксиди и хидроксиди

2.3. Значение на металите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

3. Свойства на неметалите и на техни съединения

3.1. Неметали от VI А (16.) и V A (15.) група на Периодичната система (таблица)

3.2. Киселинни оксиди и киселини

3.3. Значение на неметалите и на техни съединения и въздействието им върху околната среда и здравето на човека

4. Опазване на околната среда